Have an account? Sign in
Uslovi i pravila

Ova usluga je samo za odrasle (morate imati najmanje 18 godina).
Naš uslužni sajt – Društveni portal za samce predstavlja način za međusobno onlajn upoznavanje odraslih.

Ovo je pravni ugovor („Ugovor“) između tebe i Poljubac.com, Deltacom Ltd. Molimo pročitaj tekst Ugovora pažljivo pre nego što se registruješ kako bi korisitio uslugu našeg sajta. Registracijom na Poljubac.com, postaješ korisnik usluge sajta („Član“), i pristaješ da budeš ograničen odredbama i uslovima Ugovora („Uslovi“) sve dok budeš Član. Ako se ne slažeš sa Uslovima, nije ti dozvoljeno korišćenje uslužnog sajta Poljubac.com.

Uslovi su podložni promenama od strane Poljubac.com, Deltacom Ltd. bilo kada, bez obaveštenja, a promene su na snazi nakon postavljanja linka ka njima na našem veb sajtu (www.Poljubac.com). Maloletnici (mlađi od 18 godina) ne mogu postati članovi. Kada se registruješ, s vremena na vreme Poljubac.com, Deltacom Ltd. zahtevaće da pružiš dovoljno informacija kako bi pokazao da imaš najmanje 18 godina. Postajući član, izjavljuješ i garantuješ da imaš više od 18 godina.

I ti i Poljubac.com, Deltacom Ltd. možete prekinuti tvoje članstvo na ovom sajtu bilo kada, iz bilo kog razloga, što će biti na snazi nakon slanja pisanog obaveštenja drugoj strani. Poljubac.com, Deltacom Ltd. zadržava pravo da odmah suspenduje ili prekine tvoj pristup sajtu Poljubac.com, bez obaveštenja, nakon bilo kakvog kršenja ovog Ugovora sa tvoje strane na koji je sajtu Poljubac.com, Deltacom Ltd. skrenuta pažnja.

Tvoje članstvo na sajtu Poljubac.com je samo za tvoju ličnu upotrebu. Ne možeš ovlastiti druge da koriste tvoje članstvo, i ne možeš dodeliti ili na drugi način preneti svoj nalog na bilo koju drugu osobu ili entitet.

Online/Mobile Conduct

Kao Član, slažeš se da:
Jedino si ti odgovoran za sadržaj ili informacije koje objaviš ili prikažeš (u daljem tekstu "postaviš") na sajtu Poljubac.com, ili pošalješ drugim članovima Poljubac.com.

Sadržaji koji su problematični ne mogu se tolerisati. NEĆEŠ postaviti na sajtu Poljubac.com, niti poslati drugim članovima ili zaposlenima, bilo kakav klevetnički, lažni, nasilnički, opsceni, nepristojan, uvredljiv, seksualno orijentisan, preteći, uznemiravajući, rasno uvredljiv ili ilegalni materijal, koji krši prava druge strane (uključujući – ali ne ograničavajući se na njih – prava intelektualne svojine ili prava privatnosti i javnosti).

Koristićeš uslugu Poljubac.com na način koji je u skladu sa bilo kojim i svim primenljivim zakonima i regulativom. Tvoj profil ne sme obuhvatati nikakve telefonske brojeve, poštanske adrese, prezimena, URL-adrese, imejl- adrese, uvredljive anatomske ili seksualne reference, ili uvredljivi seksualno sugestivan ili konotativni jezik, i ne smeš postavljati bilo kakve golišave fotografije ili lične podatke. Poljubac.com, Deltacom Ltd. zadržava pravo, ali ne i obavezu, da ne odobri bilo koji profil ili fotografiju koji ne poštuju ove zabrane.

Ne smeš se baviti oglašavanjem niti tražiti od drugih da kupe ili ti prodaju bilo kakve proizvode ili usluge preko ovog sajta. Ne smeš slati bilo kakva lančana pisma ili džank imejlove ostalim članovima Poljubac.com.

Jedino si ti odgovoran za svoju interakciju sa drugim članovima Poljubac.com. Sajt Poljubac.com, Deltacom Ltd. zadržava pravo, ali ne i obavezu, na nadgledanje sporova između tebe i ostalih članova. Svako kršenje zakona može dovesti do pravnog leka u ime Poljubac.com, Deltacom Ltd.

Odšteta od strane člana

Zaštitićeš, obeštećivati i onemogućiti bilo kakvo ugrožavanje sajta Poljubac.com, Deltacom Ltd., njegovih službenika, direktora, zaposlenih, agenata i trećih lica, usled bilo kakvih gubitaka, troškova, obaveza (uključujući umerene nadoknade advokatima) koji se odnose na tvoje korišćenje usluge Poljubac.com ili proizilaze iz njega, uključujući – ali se ne ograničavajući na to – bilo koje kršenje uslova ovog Ugovora sa tvoje strane.

Onlajn sadržaj

Mišljenja, saveti, izjave, ponude, ili druge informacije ili sadržaji koji su dostupni putem Poljubac.com pripadaju određenim autorima a ne uslužnom sajtu Poljubac.com, Deltacom Ltd., i ne treba se nužno uzdati u njih. Isključivo su autori odgovorni za takve sadržaje. Poljubac.com, Deltacom Ltd. ne garantuje tačnost, potpunost ili korisnost bilo koje informacije na sajtu niti usvaja niti podržava niti je odgovoran za tačnost ili pouzdanost bilo kog mišljenja, saveta ili date izjave. Ni pod kojim uslovima Poljubac.com, Deltacom Ltd. neće biti odgovoran za bilo koji gubitak ili štetu prouzrokovanu nečijim oslanjanjem na informacije ili druge sadržaje postavljene na sajtu Poljubac.com ili prenete članovima Poljubac.com.

UPOZORENJE – MOLIMO, PROČITAJ: Moguće je da drugi članovi ili korisnici Poljubac.com (uključujući neovlašćene korisnike, ili „hakere“) postave ili prenesu uvredljive ili opscene materijale na Poljubac.com i da ti budeš ne svojom voljom izložen takvim materijalima. Takođe je moguće da drugi dođu do tvojih ličnih podataka zahvaljujući tome što koristiš ovaj uslugu ovog sajta, i da onaj ko ih ih primi može da ih upotrebi da te zlostavlja ili povredi. Poljubac.com, Deltacom Ltd.nije odgovoran za korišćenje bilo koje lične informacije za koju si odlučio da je obelodaniš na sajtu. Molimo, pažljivo odabiraj tip informacija koje postavljaš na platformi Poljubac.com ili ih činiš dostupnim drugima.

Poljubac.com, Deltacom Ltd. zadržava pravo, ali ne i obavezu, da nadgleda materijale postavljene na javnim prostorima Poljubac.com. Sajt Poljubac.com, Deltacom Ltd. imaće pravo da ukloni bilo koji materijal koji krši ili za koji se tvrdi da krši zakon ili ovaj Ugovor. Bez obzira na to pravo sajta Poljubac.com, Deltacom Ltd., ti ostaješ jedini odgovoran za sadržaj materijala koje postavljaš na javnom prostoru sajta i za svoje privatne imejl poruke. Imejl prepiska između tebe i drugih članova Poljubac.com koja nije lako dostupna široj javnosti tretiraće se kao privatna od strane Poljubac.com, Deltacom Ltd, u meri u kojoj to zahteva važeći zakon.

Uklanjanje informacija

Budući da mi ne pregledavamo i ne možemo pregledati svaku poruku koju pošalju korisnici sajta, i da nismo odgovorni za bilo koji sadržaj tih poruka, mi zadržavamo pravo, ali ne i obavezu, da obrišemo ili sklonimo sadržaj, uključujući i profile bez ograničenja, javne postove ili poruke, za koje, prema vlastitom nahođenju, mislimo da krše gore navedeni kodeks ponašanja ili bilo koje važeće smernice o sadržaju ili su na neki drugi način neprihvatljivi. Isključivo ti ostaješ odgovoran za sadržaj profila, javne objave i poruke koje ćeš možda preneti ili zabeležiti na sajtu ili poslati korisnicima sajta.

Prava na vlasništvo

Poljubac.com, Deltacom Ltd. poseduje i zadržava druga vlasnička prava na uslužnom sajtu Poljubac.com. Sajt sadrži materijal zaštićen autorskim pravima, oznake robnih marki, i druge vlasničke informacije koje pripadaju Poljubac.com, Deltacom Ltd. i njegovim davaocima licence. Pored toga, može se desiti da drugi članovi postave informacije zaštićene autorskim pravima, koje imaju zaštitu, bez obzira na to da li su identifikovane kao takve. Osim onih informacija koje su u javnom domenu ili za koje si dobio dozvolu, ne možeš kopirati, menjati, objavljivati, prenositi, distribuirati, izvoditi, prikazivati ili prodavati bilo kakve vlasničke informacije.

Postavljajući informacije ili sadržaje na bilo koji javni prostor sajta Poljubac.com, automatski odobravaš, izjavljuješ i garantuješ da imaš prava da sajtu Poljubac.com, Deltacom Ltd. i njegovim korisnicima odobriš neopozivu, stalnu, neekskluzivnu, potpuno plaćenu opšteprihvaćenu licencu da kopiraš, izvodiš, prikazuješ i distribuiraš takve informacije i sadržaje i da pripremaš dela izvedena iz njih ili ih uključiš u druga dela, i da odobriš i daš ovlašćenje za podlicencu gore navedenog.

Informacije dostavljene od člana

Osim ako je drugačije navedeno u politici privatnosti sajta, Poljubac.com, Deltacom Ltd. će čuvati poverljivost svih informacija koje ste dostavili, uključujući broj(eve) kreditnih kartica, i upotrebiće ili otkriti takve informacije samo u svrhe u koje su i prikupljene, ili kako to zahteva zakon.

Mobilne naknade i plaćanja

Bilo koja pitanja ili sporovi u vezi sa naplatom, naknadama ili uplatama treba da budu adresirana na tvog davaoca usluga mobilne telefonije treće strane.


Odricanje od garancije


Poljubac.com, Deltacom Ltd. pruža uslugu Poljubac.com na bazi „kakav jeste“ i ne daje nikakve garancije, izričite, podrazumevane, zakonske, u vezi sa uslugom ili u vezi sa bilo kakvom komunikacijom sa Poljubac.com, Deltacom Ltd., ili njenim predstavnicima, ili na bilo koji drugi način u vezi sa sajtom. Poljubac.com, Deltacom Ltd. izričito se odriče bilo kakvih podrazumevanih garancija isplativosti, pogodnosti za određenu svrhu, ili nekršenja regulative. Poljubac.com, Deltacom Ltd. ne garantuje da će tvoje korišćenje usluge Poljubac.com biti sigurno, neometano, uvek dostupno, ili bez grešaka, ili da će udovoljiti tvojim zahtevima, ili da će bilo kakvi propusti u usluzi biti ispravljeni. Poljubac.com, Deltacom Ltd. se odriče odgovornosti u vezi sa telefonskim uslugama, uključujući pokrivenost, domet ili bilo kakve prekide, i ne daje za to nikakve garancije.

Ograničenje odgovornosti

Poljubac.com, Deltacom Ltd. ni u kom slučaju neće biti odgovoran tebi (i) za bilo kakvu slučajnu, posledičnu ili indirektnu štetu (uključujući, ali ne ograničavajući se na – štetu zbog gubljenja podataka, gubitka programa, izgubljenih profita, troškova obezbeđivanja alternativnih usluga ili ometanja usluge), koja proizliazi iz korišćenja ili nemogućnosti korišćenja usluge Poljubac.com, čak i kada Poljubac.com, Deltacom Ltd. ili njegovi agenti ili predstavnici znaju ili su bili informisani o mogućnosti ovakvih šteta ili (ii) bilo kojoj osobi osim tebe. Bez obzira na bilo šta suprotno sadržano u ovom dokumentu, odgovornost Poljubac.com, Deltacom Ltd's. prema tebi iz bilo kojeg razloga, i bez obzira na vid aktivnosti, uvek će biti ograničena na iznos koji si platio, ako postoji bilo koji, sajtu Poljubac.com, Deltacom Ltd. za uslugu tokom trajanja članstva.

Pored toga, Poljubac.com, Deltacom Ltd. odriče se svake odgovornosti, bez obzira na oblik aktivnosti, za dela ili propuste drugih članova ili korisnika (uključujući, ali ne ograničavajući se na neovlašćene korisnike ili „hakere“) usluge Poljubac.com.

Varijacije od države do države

Određene jurisdikcije ograničavaju primenljivost odricanja od garancije i ograničenja odgovornosti, tako da se gore navedena odricanja od garancije i ograničenja odgovornosti možda ne odnose na tebe.

Opšte odredbe

Saglasan si sa tim da će zakon Floride (bez obzira na sukobe zakonskih principa) biti nadležan za ovaj Ugovor, da će svaki spor koji proizađe iz ovog Ugovora ili se odnosi na njega, biti podložan isključivo mestu saveznih i državnih sudova u državi Florida, i da potpadate isključivo pod nadležnost saveznih i državnih sudova u državi Florida u vezi sa uslugom sajta ili ovim Ugovorom. Ovaj Ugovor, prihvaćen samom registracijom na Poljubac.com, sadrži čitav sporazum između tebe i Poljubac.com, Deltacom Ltd. u vezi sa korišćenjem ove usluge. Ovaj Ugovor može biti izmenjen samo na osnovu obaveštenja od Poljubac.com, Deltacom Ltd., ili pismenim aktom koji potpisujete ti i ovlašćeni službenik Poljubac.com, Deltacom Ltd. Osim ako nije izričito drugačije navedeno, Uslovi će biti na snazi i po završetku tvog članstva na sajtu. Ako se bilo koja odredba ovog Ugovora smatra nevažećom, ostatak Ugovora nastavlja se u punoj snazi i efektu.

Politika refundiranja

Poljubac.com će izvršiti povrat u roku od 72 sata od početne pretplate u slučaju da nijedna od Usluga nije korišćena. Pod ovim uslovima, zahtevi za povraćaj novca biće po vlastitom nahođenju Poljubac.com i biće razmotreni po principu „od člana do člana“.

Politika autorskih prava

Ukidanje privilegija zbog kršenja autorskih prava i kontakt informacije za sumnju na kršenje autorskih prava:
Ukinućemo privilegije svakom korisniku koji koristi ovaj sajt da nezakonito prenose materijal zaštićen autorskim pravima, bez dozvole, izričite saglasnosti ili valjanog opravdanja za korektnu upotrebu u izuzetnom slučaju. Konkretnije, korisnici koji na ovaj sajt postavljaju korisnički sadržaj, bilo da se radi o člancima, slikama, pričama, sotfveru ili drugim materijalima koji se mogu zaštititi autorskim pravima, moraju osigurati da sadržaj koji otpremaju ne krši autorska ili druga prava trećih lica (kao što su prava privatnosti i javnosti). Nakon adekvatnog obaveštavanja vlasnika autorskih prava ili njegovog agenta i potvrde putem naloga suda ili priznanja od strane korisnika da je koristio ovaj sajt kao instrument nezakonitog kršenja, ukinućemo prava korisnika koji su napravili takav prestup na korišćenje i/ili pristup ovom sajtu. Takođe možemo, prema vlastitom nahođenju, da donesemo odluku da i pre svega toga ukinemo prava korisniku na korišćenje ili pristup sajtu, ako opravdano verujemo da je došlo do navodnog kršenja.